Механізм формування фінансової структури капіталу (Курсовая)


Механізм формування фінансової структури капіталу

Зміст


Вступ 3
1. Механізм формування фінансової структури капіталу 5
1.1 Сутність капіталу підприємства та його різновиди 5
1.2 Принципи формування та оптимізації фінансової структури капіталу. 10
1.3 Джерела формування капіталу підприємства 17
2. Аналіз та оцінка структури капіталу підприємства
ВАТ “Ніжинагропостач” 25
2.1 Характеристика підприємства і основних показників його діяльності 25
2.2 Аналіз джерел фінансування капіталу ВАТ ”Ніжинагропостач”. 26
2.3 Оцінка ліквідності та фінансової стійкості підприємства 31
ВАТ “Ніжинагропостач” 31
3. Шляхи оптимізації фінансової структури капіталу 39
ВАТ “ Ніжинагропостач” 39
3.1 Резерви поповнення власних та позикових фінансових ресурсів . 39
3.2 Політика оптимізації фінансової структури капіталу на підприємстві ВАТ «Ніжинагропостач» 41
Висновки 43
Література: 44
*-50 коп.- стоимость 1 страницы

Список литературы :
Література:

1. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту – К. Ніко-Центр, 1998.
2. Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами – К. МП «Ітем – лтд»
3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 383с.
4. Билецкая II. Показатели финансового положения в анализе эффективности функционирования предпринимательских структур // Региональная экономика. -1999. -№4. -с.224-231.
5. Гуськов И.Б., Давыдов В.М. Практика антикризисного управления предприятием АІІК: Учеб. пособие для вузов - М.: Колос, 1999. - 199с.
6. Деренская Я. Финансовое состояние предприятия . Бизнес-информ. — 1997.-№19.-с.43-46.
7. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства: методичний аспект її оцінки // Економіка України. - 2000. - №1. - с.83-86.
8. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие - М.: Пресса, 1998. - 160с.
9. Коваленко Л., Левченко О. Проблеми оцінки фінансового стану підприємств у світі змін структури та змісту статей балансу // Сіверянський літопис. - 1999. - №4. - с. 200-203.
10. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов. - Изд. 2-е, перераб. й доп.
С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999.-445с.
11. Любушин Н.П. й др. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.П. Любушина - М.: ЮНИТИ, 1999.-470с.
12. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов - М.: Банки й биржи, 1995. - 400с.
13. Устенко О.Л. Экономика предприятия: методическое пособие. - Изд. 2-е, стереотип. - К.: МАУП, 1999. - 43с.
14. Ушакова Й. и др. Анализ финансового состояния предприятия // Бизнес-информ. - 1997. - №21. - с.75-78.
15. Фінанси підприємств: підручник / за ред. Поддерьогіна А.М. - 2-ге видання, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999.
16. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа: Учебное пособие для вузов - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176с.

Код работы (ID):16886
Раздел:

Финансовый менеджмент

Тип:Курсовая
Объем работы:44 стр.
Добавлена:30/01/2009
Новости мира

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця