МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ (Реферат)


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.Загальна характеристика міжнародних фінансових інститутів
2.Міжнародний валютний фонд (МВФ)
3.Група Всесвітнього банку
- Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
- Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
- Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ)
- Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС)
4.Європейський банк реконструкції і розвитку (ЕБРР)
5.Банк міжнародних розрахунків (БМР)
6.Регіональні фінансово-кредитні організації
*-50 коп.- стоимость 1 страницы

Список литературы :
ЛІТЕРАТУРА:
1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник, - К.: Знання –Прес, 2002. – 311 с.
2. Гроші та кредит: Підручник / За заг.ред.проф. Б.С.Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510с.
3. Гроші та кредит: Підручник / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За заг.ред М.І.Савлука – К.: КНЕУ, 2001. – 602с.
4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н.Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.
5. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
6. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Міжнародна економіка: Короткий конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 104 с. – Бібліогр. : с101. – Рос.
7. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 121 с.
8. Хэррис Дж. Мэнвил. Международные финансы: Пер. с англ. – М.: Информ – издат. дом «Филинъ», 1996. – 296 с.
9. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 359 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
10. Перташко Л.П. Валютні операції: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 с.
11. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посібник / О.І.Береславська, М.Г.Пясецька та ін.; За заг.ред.М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.
Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч.посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 535 с.

Код работы (ID):14243
Раздел:

Финансы

Тип:Реферат
Объем работы:31 стр.
Добавлена:22/11/2009
Новости мира

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця